Проект „Равен достъп до училищното образование в условия на криза“ 

 

     ОУ "Отец Паисий" с. Тополово участва в проект "Равен достъп до училищното образование в условия на криза".

        Основна цел на проекта е да не се допусне прекъсване на образователния процес и приобщаващото образование в условията на кризи, да се осигурят условия за ефективност на образованието, да се противодейства на риска от отпадане в ситуация на обучение от разстояние.

Специфичните цели са:

  • Подобряване на условията и осигуряване на равен достъп за обучение от разстояние в електронна среда;
  • Създаване на условия за усъвършенстване на цифровите умения на преподавателите за по-ефективна работа във виртуална среда и насърчаване използването на иновативни методи на преподаване и учене;
  • Насърчаване на мотивацията на родителите за по-активно включване в образователния процес от разстояние в електронна среда с цел подпомагане на учениците в семейната среда.

Училището участва в изпълнението на следните дейности:

    Дейност 1. Закупуване на технически средства за педагогически специалисти и ученици за обезпечаване на образователния процес в условията на кризи.

    Дейност 2. Обучение на ученици, включително и от уязвими групи за придобиване на умения за обучение от разстояние в електронна среда.

СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ

ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ

КАЛЕНДАР