Проект „Подкрепа за успех“ 

 

     Основна цел на проекта е да се подпомогне равния достъп до качествено образование и по-пълното обхващане на учениците в училищното образование чрез дейности за преодоляване на затруднения в обучението и пропуски при усвояването на учебното съдържание, както и за развитие на потенциала и възможностите им за успешно завършване на начален и прогимназиален етап на основното образование и за бъдеща социална, професионална и личностна реализация.

       Всички наши ученици, които имат затруднения с усвояване на учебното съдържание по Български език и Математика ще получат подкрепа.

СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ

ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ

КАЛЕНДАР